Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Mikšovského 973

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI DRUŽSTVA

 

Bytové družstvo Mikšovského 973

IČ 618 63 149

Zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 1842

Se sídlem Mikšovského 973/5, Praha 5

 

která se bude konat v notářské kanceláři Mgr. Šárky Matějčkové, na adrese Senovážné nám. 24, Praha 1, 2. patro,

dne 29.10.2018 od 17,00 hodin.

 

Program jednání:

  1. prezence, zvolení předsedajícího, zapisovatele,
  2. rozhodnutí o změně stanov,
  3. závěr.

 

Změna stanov družstva se navrhuje následovně tak, že čl. 12 „Členská práva a povinnosti“, odst. 1. se doplňuje o písm. j) následujícího znění:

 

„Člen družstva má právo na bezúplatný převod bytu, resp. předmětu pronájmu do svého vlastnictví, pokud člen splnil své závazky vůči družstvu. Člen je však povinen uhradit výdaje družstva s převodem spojené“.

 

V ostatních bodech zůstávají stanovy beze změny.

 

S navrhovanou změnou stanov se člen může seznámit též u předsedy družstva.

 

V Praze dne 8. 10. 2018

 

 

Předseda družstva: Miroslava Nováková